ایام پیک: ۶۹۰۰۰۰ تومان

آخر هفته (چهارشنبه و پنجشنبه): ۶۲۰۰۰۰ تومان

وسط هفته ۵۹۰۰۰۰ تومان

 

ایام پیک: ۶۵۰۰۰۰ تومان

آخر هفته (چهارشنبه و پنجشنبه): ۵۹۰۰۰۰ تومان

وسط هفته ۵۶۰۰۰۰ تومان

 

ایام پیک: ۷۵۰۰۰۰ تومان

آخر هفته (چهارشنبه و پنجشنبه): ۷۲۰۰۰۰ تومان

وسط هفته ۶۹۰۰۰۰ تومان

 

ایام پیک: ۶۹۰۰۰۰ تومان

آخر هفته (چهارشنبه و پنجشنبه): ۶۳۰۰۰۰ تومان

وسط هفته ۵۹۰۰۰۰ تومان