ایام پیک: ۷۲۰۰۰۰ تومان

ایام غیر پیک: ۶۶۵۰۰۰ تومان

روزهای پیک خرداد:
(۱،۲،۳،۴،۵،۱۴،۱۵،۱۶،۲۸،۲۹،۳۰)

ایام پیک: ۶۹۰۰۰۰ تومان

ایام غیر پیک: ۶۱۵۰۰۰

روزهای پیک خرداد:
(۱،۲،۳،۴،۵،۱۴،۱۵،۱۶،۲۸،۲۹،۳۰)

ایام پیک: ۸۵۰۰۰۰ تومان

ایام غیر پیک: ۷۵۰۰۰۰ تومان

روزهای پیک خرداد:
(۱،۲،۳،۴،۵،۱۴،۱۵،۱۶،۲۸،۲۹،۳۰)

قیمت روزهای پیک: 
۷۹۰۰۰۰ تومان

روزهای غیر پیک:
۷۱۰۰۰۰ تومان

روزهای پیک خرداد:
(۱،۲،۳،۴،۵،۱۴،۱۵،۱۶،۲۸،۲۹،۳۰)

مناظر رویایی

در سرسبزترین نقطه شمال کشور