برای مدت محدود…

۵۶۵۰۰۰۰
با ۴۰ درصد تخفیف 

۴۲۹۰۰۰ تومان

به همراه صبحانه

۷۲۵۰۰۰ 
با تخفیف ۴۰ درصد

 ۵۵۰۰۰۰تومان

به همراه صبحانه

۱۳۸۰۰۰تومان 

به همراه صبحانه

مناظر رویایی

در سرسبزترین نقطه شمال کشور