هتل راتینس با ۴۰ اتاق مجزا و در مجموع با ظرفیت ۱۴۸ تخت یکی از بزرگترین هتهای گیلان و بزرگترین آنها در غرب گیلان محسوب می شود. این اتاقها به سه بخش سه خواب، ۴ خواب و ۶ خواب تقسیم شده اند.  

هتل راتینس با ۴۰ اتاق مجزا و در مجموع با ظرفیت ۱۴۸ تخت یکی از بزرگترین هتهای گیلان و بزرگترین آنها در غرب گیلان محسوب می شود.

این اتاقها به سه بخش سه خواب، ۴ خواب و ۶ خواب تقسیم شده اند.