هتل راتینس گیلان این روزها زیباتر از هر زمان دیگری است.