مجموعه هتل راتینس ماسال به فاصله ۱۰ بهمن تا ۲۰ اسفند ۹۹ برای اقامت شما ۵۰ درصد تخفیف در نظر گرفته است.

مجموعه هتل راتینس ماسال به فاصله ۱۰ بهمن تا ۲۰ اسفند ۹۹ برای اقامت شما ۵۰ درصد تخفیف در نظر گرفته است.

بر اساس این نرخ از این پس:

یک تخته با صبحانه ۳۵۰۰۰۰ 
یک تخته بدون صبحانه ۳۱۰۰۰۰

اتاق دو تخته با صبحانه ۴۵۰۰۰۰
اتاق دو تخته بدون صبحانه ۴۱۰۰۰۰

اتاقهای سه تخته رو به کوهستان نرخ مصوب: ۹۹۵۲۸۰

نرخ سه تخته رو به کوهستان با تخفیف ۴۰ درصد (با صبحانه): ۵۹۷۱۶۸ تومان

نرخ سه تخته رو به کوهستان با تخفیف ۵۰ درصد (بدون صبحانه): ۵۵۷۱۶۸ تومان

 

اتاقهای سه تخته رو به محوطه نرخ مصوب: ۹۹۵۲۸۰

نرخ سه تخته رو به کوهستان با تخفیف ۴۰ درصد (بدون صبحانه): ۵۵۷۱۶۸ تومان

نرخ سه تخته رو به کوهستان با تخفیف ۵۰ درصد (بدون صبحانه): ۴۵۷۶۴۰ تومان

 

اتاقهای  چهارتخته رو به کوهستان نرخ مصوب: ۱۱۳۹۲۸۰

نرخ چهار تخته رو به کوهستان با تخفیف ۴۰ درصد (با صبحانه): ۶۸۳۵۶۸ تومان

نرخ چهار تخته رو به کوهستان با تخفیف ۵۰ درصد (بدون صبحانه): ۶۴۳۵۶۸ تومان

 

اتاقهای  چهارتخته رو به محوطه نرخ مصوب: ۱۱۳۹۲۸۰

نرخ چهارتخته رو به کوهستان با تخفیف ۴۰ درصد (با صبحانه): ۵۶۹۶۴۰ تومان

نرخ چهارتخته رو به کوهستان با تخفیف ۵۰ درصد (بدون صبحانه): ۵۲۹۶۴۰ تومان

لازم به ذکر است به میزان ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده به این مبالغ افزوده خواهد شد.