مونسان
با حضور معاون رئیس جمهور هتل راتینس ماسال رسما افتتاح خواهد شد ۱۴ مرد ۱۳۹۸

با حضور معاون رئیس جمهور هتل راتینس ماسال رسما افتتاح خواهد شد

بزرگترین هتل شهرستان ماسال و یکی از برترین هتلهای استان گیلان با حضور معان رئیس جمهور افتتاح خواهد شد.