سوئه چاله ماسال
ییلاق سوئه چاله ماسال، جایی در میان ابرها! ۰۶ مرد ۱۳۹۸

ییلاق سوئه چاله ماسال، جایی در میان ابرها!

ییلاق سوئه چاله ماسال یکی از معروفترین ییلاقات این شهرستان است، منطقه ای که به دریای ابر شهره است.