جاذبه های ماسال
معرفی روستای شالمای ماسال ۲۴ مرد ۱۳۹۸

معرفی روستای شالمای ماسال

شالما در فاصله حدود ۹ کیلیومتری از شهر ماسال قرار دارد و اکثر ساکنین این روستا به دامداری مشغول هستند.