ییلاق سوئه چاله ماسال یکی از معروفترین ییلاقات این شهرستان است، منطقه ای که به دریای ابر شهره است.

شاید بسیاری از شما ماسال را به عنوان شهری میان ابرها بدانید؛ خب؛ باید بگوییم این گفته کاملا صحیح است.
این شهرستان به دلیل کوهستانهایی که اطراف آن را فرا گرفته همواره پوشیده از ابرهایی است که زیبایی خارق العاده ای را به آن داده است. اما این تمام ماجرا نیست، وقتی درون شهر ماسال هستید، ابرهایی را خواهید دید که در بالای سر شما قرار گرفته اند، درست در جایی میان کوه و حوزه ی شهری؛ اما اگر دوست دارید صحنه هایی را ببینید که مشابه آن را در هیچ کجا ندیده اید؛ کافی است اتومبیل خود را روشن کنید و مصافتی حدود ۳۰ کیلومتر پس از هتل راتینس ماسال طی کنید.

آنگاه با صحنه هایی رو به رو خواهید شد که مشابه آن را پیشتر در هیچ کجا ندیده اید، این بار شما بالای ابرها هستید و زمین زیرپایتان!

ییلاق سوئه چاله یکی از معروفترین ییلاقات ماسال است که به این موضوع شهره است، خمودگی که این کوه در خود جای داده صحنه ای شگفت آور را پدید می آورد به نحوی که به هتگامی که ابرها می آیند تنها قله آن بیرون از ابرهاست و اطراف آن یک دریای ابر به شدت زیبا شکل میگیرد.

بسیاری از مسافرانی که به شهرستان ماسال می آیند بدون اینکه این موضوع را تجربه کنند، این شهرستان را ترک می کنند؛ مجموعه هتل راتینس ماسال اما به شما مسافرین عزیز پیشنهاد می کند این منطقه زیبا را از دست ندهید، زیرا مشابه آن را هرگز و در هیچ کجا تجربه نخواهید کرد!