این رستوران با گنجاش ۵۱۲ نفر در طبقه چهارم هتل و در نمایی فوق العاده در مجاور رشته کوه های سرسبز شهرستان ماسال قرار گرفته است.